Gyldighedsområde og omfang

Selvom der er begrænsninger til de garantier jeg kan give, er din tilfredshed med vores samarbejde vigtig for mig. Læs venligst handelsbetingelserne igennem og bliv bekendt med betingelserne, før der indgås en samarbejdsaftale.

Alle produkter og ydelser hos Vissuel I/S er omfattet af handelsbetingelserne og vil herefter blive betegnet som produktet.

Aftagere af produkter og/eller ydelser leveret der er leveret af Vissuel I/S, betegnes som kunden.

Alle ydelser og produkter, der leveres til kunden af Vissuel I/S er udført efter handelsbetingelserne. Kunden forventes at have bekendtgjort sig med handelsbetingelserne, samt accepteret disse inden indgåelse af aftale.

Handelsbetingelserne kan kun tilsidesættes ved skriftlig aftale mellem kunden og Vissuel I/S.

Eventuel uenighed omkring handelsbetingelserne, herunder tolkning, håndhævelse og opfyldelse af vilkår, kan alene indbringes for Danske domstole i overensstemmelse med Danske værnetingsregler.

 

Domænenave og webhosting

Vissuel I/S tilbyder ikke webhosting, domænenavne eller serverplads. Vissuel I/S fungerer udelukkende som formidler af kundens køb og kunden er derfor underlagt de vilkår og betingelser, der måtte fastsættes af udbyderen for købet.

 

Tilbud

Tilbud givet af Vissuel I/S er gældende 30 dage fra modtagelse med mindre andet er anført eller aftalt.

Er der ønsker, ændringer eller tilføjelser, som ikke er aftalt i det specificerede tilbud vil disse blive betragtet som ændringsønsker og er ikke omfattet af tilbuddet. Ændringer udføres til aktuel timepris eller aftales mellem Vissuel I/S og kunden.

 

Levering

Produktet leveres på det aftalte tidspunkt og efter aftalte specifikationer. Nedenstående gør sig gældende uanset om det er Vissuel I/S eller tredjepart der varetager driften af systemerne, som leveringen sker igennem. Der tages forbehold for forsinkelser der skyldes

 • Udeladelser eller mangelfuld information fra kunden
 • Nedbrud
 • Svigtende adgang til IT-systemer
 • Ødelæggelse og/eller skadet data af i disse systemer
 • Strømsvigt og/eller svigt i telekommunikation
 • Lovindgreb
 • Terror eller hærværk, uroligheder, oprør, sabotage, krig, naturkatastrofer, computervirus eller hacking
 • Strejke, boykot, lockout eller blokade, uanset konfliktens årsag
 • Andre forhold og omstændigheder der er uden for Vissuel I/S’ kontrol

 

Betaling

Samtlige priser er ekskl. moms med mindre andet er angivet.

Fakturering sker via Dinero pr. e-mail til den mail, som kunden har angivet.

Vissuel I/S forbeholder sig retten til, at kræve ekstrabetaling for ethvert forhold, som følger dispositioner af kunden. Dette omfatter, men er ikke begrænset til

 • Rettelser og ændringer indsendt efter korrekturrunder
 • Mangelfulde informationer vedrørende arbejdets karakter
 • Overarbejde som følge af ændringsønsker, der ikke allerede er omfattet af det oprindelige tilbud og aftale

Vissuel I/S er forpligtet til at oplyse kunden om eventuelle justeringer af prisen.

Vissuel I/S forbeholder sig retten til, at kræve bankgaranti til sikkerhed for betaling.

Vissuel I/S forbeholder sig retten til, at overgive udestående kreditforhold til tredjemands inkasso.

Betaling der ikke er modtaget rettidigt vil blive påregnet 0,70% rente pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på DKK 100,00.

 

Rettigheder

For køb af produkter / materiale der er udviklet til kunden, som ikke giver årsag til periodiske betalinger som leje eller lignende, overføres anvendelsesrettighederne for produktet / materialet til kunden. Vissuel I/S bibeholder ophavsretten på disse produkter / materialer.

Vissuel I/S benytter plugins, moduler og programmer til produktion/udvikling af produkter. Disse plugins, moduler og programmers ophavsret tilhører udviklerne af disse.

 

Ansvarsbegrænsning

Benyttelse af Vissuel I/S produkter og/eller ydelser sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko. Vissuel I/S påtager sig intet ansvar ifht. indhold, lovlighed, lødighed, rigtighed eller enhver form for information der sendes og/eller modtages over Internettet.

Vissuel I/S fraskriver sig ansvaret for enhver form for skade eller tab, herunder inkluderet manglende mulighed for brug af produkter og/eller ydelser, som kunden måtte lide, uanset nærmere grund herfor, medmindre Vissuel I/S har handlet forsætligt til skade for kunden eller groft uagtsomt.

Vissuel I/S fraskriver sig enhver form for ansvar for:

 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af førnævnte tab.
 • Tab af data på kundens server. Ansvar for backup af kundens data påligger kunden alene, med mindre andet aftales eksplicit og skriftligt.
 • Fejl og/eller mangler som kunden ikke har anført og eller rettet i korrekturrunder
 • Force majeure forhold
 • Kundens egne ændringer eller ændringer fra tredjepart
 • Med produkter der giver mulighed for, at kunden selvstændigt redigerer eller opdaterer websider eller andre produkter, efter overlevering af produktet gør følgende sig gældende, med mindre andet er eksplicit aftalt mellem kunden og Vissuel I/S.

Hvis andre end Vissuel I/S eller deres eventuelle underleverandører, opdaterer og/eller redigerer produktet og dermed ødelægger design, opsætning og/eller funktionalitet, vil tiden det kræves for at genoprette design, opsætning og/eller funktionalitet blive estimeret og faktureret kunden.

Vissuel I/S fraskriver sig ethvert form for ansvar overfor tab hos kunden som følge af forsinkelse i nogen del af Vissuel I/Ss leverance.

 

Persondata

Kundeoplysninger, herunder navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, registreres i Vissuel I/Ss kunderegister. Behandling af og omgang med af disse oplysninger sker i overensstemmelse med gældende lov om behandling af personoplysninger.

Kunden kan til enhver tid få slettet egen kundedata i Vissuel I/Ss kunderegister.

Kunden er forpligtet til straks at meddele ændringer i opgivne oplysninger, særligt adresse og e-mailadresse inden fakturering og levering. Manglende meddelelse om ændringer i ovennævnte forhold vil blive betragtet som misligholdelse af eksisterende aftale.

Vissuel I/S fraskriver sig ethvert ansvar for kundens benyttelse af Vissuel I/S produkter og/eller ydelser i forbindelse med behandling og/eller formidling af data, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger.

Vissuel I/S forbeholder sig ret til at videregive oplysninger om kunden til relevante offentlige myndigheder, såfremt der er tale om strafbare forhold og/eller aktiviteter i forbindelse med brug af produkter og/eller ydelser.

 

Markedsføringsmæssige aktiviteter

Vissuel I/S forbeholder sig retten til, at anvende de(t) fremstillede produkt(er), herunder link til kundens hjemmeside, kundens logo og andre eventuelle fremstillede produkter, i forbindelse med fremvisning af cases og markedsføringsmateriale.

Ønsker kunden ikke fremstillede produkter benyttet i cases og markedsføringsmateriale, skal kunden explicit og skriftligt meddele dette til Vissuel I/S. Hvis kunden har ønsker om at produktet ikke bliver offentliggjort før en given dato, er det alene kundens ansvar at meddele dette til Vissuel I/S.

 

Afvisning af handel

Vissuel I/S forbeholder sig retten til, at afvise at handle med ethvert website, individ, organisation eller virksomhed uden yderligere begrundelse.

Enhver promovering af hadefuldt, ulovligt, skadeligt, eller på anden måde stødende indhold eller budskab kan anses som mislighold af handelsbetingelserne og føre til øjeblikkelig ophør af samarbejdsaftaler, uden ret til refundering.

 

Accept af handelsbetingelser

Ved indgåelse af en samarbejdsaftale og/eller ved betaling til Vissuel I/S accepteres handelsbetingelserne mellem Vissuel I/S og kunden.

Vissuel I/S forbeholder sig retten til, at ændre eller opdatere handelsbetingelserne uden forudgående varsel.

Enhver form for ændring til handelsbetingelserne skal foregå på skift, skal accepteres og underskrives af kunden og Vissuel I/S.

Ved spørgsmål til vores handelsbetingelser rettes henvendelse til kontakt@vissuel.dk